Lubisz Felcię? :)

Dodaj ogłoszenie

w 3 prostych krokach!

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (HOSTINGOWYCH)

z dnia 9 marca 2015 roku przez Anonse Ltd prowadzącą działalność gospodarczą przy użyciu: Internetowego Serwisu Ogłoszeniowego felcia.co.uk

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 [Treść Regulaminu]

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Anonse Ltd, zwany dalej: "Regulaminem" zawiera:

 1. Oznaczenie Usługodawcy;
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
  2. Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 4. Warunki zawierania i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego.
§2 [Oznaczenie Usługodawcy]
 1. Przez Usługodawcę rozumie się firmę Anonse Ltd zwaną dalej: "Usługodawcą"
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa przy użyciu formularza znajdującego się pod adresem WWW: http://www.felcia.co.uk/kontakt.html, zwanego dalej: "Formularzem"
§3 [Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną]
 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Internetowego Serwisu Ogłoszeniowego, znajdującego się pod adresem internetowym: http://www.felcia.co.uk/, zwanego dalej "Serwisem", zwane dalej: "Usługami"
 2. Usługi polegają na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego (Serwisu) w celu zamieszczenia i przechowywania przez Usługobiorców ogłoszeń o różnym charakterze, zwanych dalej: "Ogłoszeniami", w szczególności:
  1. sprzedaży, kupna i zamiany towarów (dział "Sprzedam");
  2. sprzedaży, kupna i zamiany pojazdów (dział "Auto - Moto");
  3. wynajmu i najmu domów, pokoi lub lokali (dział "Wynajmę");
  4. sprzedaży, kupna i zamiany nieruchomości (dział "Nieruchomości);
  5. pracy (dział "Praca");
  6. świadczenia usług, poszukiwania kontrahentów, innych ogłoszeń biznesowych i handlowych (dział "Biznes");
  7. społecznościowych (dział "Społeczność");
  8. matrymonialnych i towarzyskich (dział "Towarzystwo");
  9. o wydarzeniach, imprezach, koncertach itp. (dział "Wydarzenia").
 3. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 4. Usługi są nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 5. Osoba korzystająca z Usług jest Usługobiorcą, zwana jest dalej: "Usługobiorcą".
 6. Korzystanie z Usług może polegać na:
  1. korzystaniu z treści Serwisu (przeglądaniu Ogłoszeń);
  2. zamieszczaniu Ogłoszeń, co wymagana od Usługobiorcy podania swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie. Taka osoba powinna przed zamieszczeniem Ogłoszenia zapoznać się z Zasadami Zamieszczenia Ogłoszeń, zwanych dalej: "Zasadami Ogłaszania".
  3. korzystaniu z usług o charakterze płatnym.
 7. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach i transakcjach między Usługobiorcami. Szczegóły określa §25.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich. Wszelkie wpływy z tytułu publikacji reklam na Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 9. Usługi świadczone są w języku polskim.
§4 [Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca]
 1. Do korzystania z Serwisu wymagany jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu Cookies oraz sygnalizatory www.
 2. Pliki typu Cookie to informacje zapisywane przez Serwis na komputerze Usługobiorcy, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tegoż komputera, w celu przyspieszenia transferu danych.
 3. Sygnalizatory www to elektroniczne obrazy, będące jednopikselowymi lub czystymi plikami GIF umieszczanymi w kodzie stron Internetowych (tzw. "Web beacons").
 4. Przeglądarki Internetowe oraz niektóre Firewalle, umożliwiają wyłącznie obsługi Cookie i sygnalizatorów lub jej ograniczenie, dla wszystkich lub tylko dla niektórych wybranych stron WWW. Jednakże brak obsługi powyższych może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Usług.
 5. Do korzystania z Usług odpłatnych wymaga jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej. Każda z przeglądarek powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.
 6. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje, w szczególności w przypadku wyłączenia obsługi Cookie i sygnalizatorów, o którym mowa w ust. 4.
§5 [Podstawowe obowiązki Usługobiorcy]
 1. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
 2. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zamieszczanie Ogłoszeń zawierających takie treści. W tym celu należy zapoznać się z Zasadami Ogłaszania (link).
 4. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę w każdym czasie.
 5. Usługobiorca musi być osobą pełnoletnią według prawa brytyjskiego.
 6. Serwis przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie Wielkiej Brytanii.
§6 Prawa do treści Serwisu. Autorskie prawa majątkowe i prawa do baz danych.
 1. Prawa własności intelektualnej do treści Serwisu zamieszczanych przez Usługodawcę, w tym autorskie prawa majątkowe, należą do Usługodawcy. Żaden z tych elementów Serwisu w całości lub w części nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody Usługodawcy. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Usługodawcy, w granicach wykraczających poza dozwolony użytek, rodzi odpowiedzialność cywilną jak i karną.
 2. W szczególności Serwis zawiera zbiór danych (ogłoszeń) zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości, a zatem podlega ochronie na podstawie ustawy z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 27.07.2001 r., Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402). Prawo do bazy danych przysługuje Usługodawcy.
 3. Prawa własności intelektualnej do treści Serwisu (Ogłoszeń) zamieszczanych przez Usługobiorców, należą do Usługobiorcy, który treść taką zamieścił, z tym że Usługodawcy przysługują wobec takich treści uprawnienia, o których mowa w Regulaminie. Nie narusza to prawa Usługodawcy do bazy danych, o którym mowa w ust. 2.
 4. Korzystanie z treści serwisu oraz bazy danych (ust. 2) w takim zakresie, w jakim narusza lub może naruszać prawa własność intelektualnej Usługodawcy (ust. 1 i 2), tj. wykracza lub może wykraczać poza dozwolony użytek, wymaga zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Usługodawca może udzielić w szczególności licencji na korzystanie z treści Serwisu lub baz danych w tym zakresie. Wysokość opłat licencyjnych zamieszczona jest w wykazie pod adresem (i tu link).

ROZDZIAŁ II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PODROZDZIAŁ I. KORZYSTANIE Z TREŚCI SERWISU

§7 [Usługa korzystania z treści Serwisu - przeglądanie Ogłoszeń]

Każdy może - w granicach określonych postanowieniami Regulaminu, w szczególności §5 ust. 1, 3 i 5, §6 oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa autorskiego i wynalazczego oraz prawa o bazach danych - korzystać nieodpłatnie z treści Serwisu (przeglądać Ogłoszenia).

PODROZDZIAŁ II. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

§8 [Procedura zamieszczenia ogłoszenia]
 1. Zamieszczanie Ogłoszeń jest nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia odbywa się w sposób następujący:
  1. kliknięcie na link "Dodaj ogłoszenie"; przez Usługobiorcę zamieszczającego Ogłoszenie, zwanego dalej "Dającym Ogłoszenie";
  2. krok 1 - wybór kategorii, w której Ogłoszenie zostanie zamieszczone;
  3. krok 2 - podanie następujących danych Dającego Ogłoszenie:
   1. obowiązkowo:
    1. lokalizacja - kod pocztowy, dzielnica lub miejscowości;
    2. tytuł ogłoszenia;
    3. cena, płaca lub data (dla niektórych ogłoszeń);
    4. treść ogłoszenia;
    5. adres e-mail (adres poczty elektronicznej).
   2. Usługodawca może wprowadzać także wymóg podania innych danych, w miarę rozwijania Serwisu (np. rok produkcji pojazdu w przypadku ogłoszeń motoryzacyjnych).
   3. opcjonalnie:
    1. imię;
    2. hasło;
    3. zdjęcia;
    4. nazwa firmy.
  4. krok 3 - podląd ogłoszenia oraz opcja kliknięcia na przycisk "Publikuj". Kliknięcie oznacza potwierdzenie zapoznania się przez Dającego Ogłoszenie z treścią Regulaminu (w szczególności z Zasadami Ogłaszania) oraz ich akceptację;
  5. opcjonalnie - opcja "Promuj Ogłoszenie" (zob. §9).
 3. Dający Ogłoszenie obowiązany jest ponadto wskazać co najmniej jedną z form kontaktu, tj. do wyboru:
  1. formularz kontaktowy;
  2. numer telefonu komórkowego;
  3. numer telefonu stacjonarnego;
  4. numer gadu-gadu;
  5. numer Skype;
  6. inny, dowolny kontakt, określony przez Usługobiorcę.
 4. Dający Ogłoszenie obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Zasady Ogłaszania.
 5. Dane podawane przez Dającego Ogłoszenie powinny dotyczyć tej osoby (firmy, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa) oraz być zgodne z prawdą.
 6. Na podany przez Dającego Ogłoszenie adres poczty elektronicznej wysyłane jest potwierdzenie dania Ogłoszenia.
 7. Usługobiorca dając ogłoszenia wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu do nieokreślonej liczby Usługobiorców.
 8. Usługobiorca dając ogłoszenie wyraża ponadto zgodę - jeśli jako formę kontaktu wybrał formularz kontaktowy - na otrzymywanie wiadomości od innych Usługobiorców na podany adres poczty elektronicznej. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku wyboru innej formy kontaktu, o której mowa w ust. 2.
 9. Usługobiorca zamieszczając Ogłoszenie oświadcza, że jego treść w całości jest zgodna z prawdą i stanem faktycznym.
 10. Usługobiorca może usunąć zamieszczone przez siebie Ogłoszenie w każdym czasie przez kliknięcie przycisku :"Usuń" w podglądzie Ogłoszenia i podanie hasła.

PODROZDZIAŁ III. USLUGI ODPŁATNE

§9 [Rodzaje usług odpłatnych]
 1. Usługami odpłatnymi są:
  1. promowanie Ogłoszeń;
  2. podświetlanie ogłoszenia w listingu;
  3. zamieszczania Ogłoszeń w określonych przez Usługodawcę działach.
 2. Do usług odpłatnych mają w pełnym zakresie zastosowanie Zasady Ogłaszania.
 3. Promowanie Ogłoszenia polega na umieszczenu go na górze listingu, w danej kategorii lub dla danych tagów.
§10 [Opłaty za usługi odpłatne]
 1. Opłaty za usług odpłatne, zwane dalej: "Opłatami" są naliczane na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia ogłoszenia.
 2. Opłata naliczana jest na okres, zwany dalej "Okresem rozliczeniowym". Długość okresów rozliczeniowych określona jest w Cenniku.
 3. Wysokość i rodzaje Opłat są wyszczególnione na podstronie Zasady Promowania. Są to stawki brutto. Wysokość opłat podana jest w funtach brytyjskich (GBP).
 4. Aktywacja Usługi odpłatnej następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Płatnosci.pl lub innego systemu płatności, za którego pośrednictwem Opłata jest dokonywana.
§11 [Zmiana, Zwrot i Regulowanie Opłat]
 1. Wysokość opłat może ulec zmianie. W takim wypadku zmiana jest skuteczna względem danego Usługobiorcy od rozpoczęcia następnego Okresu Rozliczeniowego.
 2. Uiszczone opłaty za usługi odpłatne, z których Usługobiorca zrezygnuje (np. przez usunięcie Ogłoszenia) przed końcem Okresu rozliczeniowego, nie podlegają zwrotowi. To samo dotyczy Ogłoszeń, które zostały usunięte przez Usługodawcę z powodu naruszania Zasad Ogłaszania oraz sytuacji, gdy Usługobiorca wypowiada umowę z Usługodawcą, w szczególności w trybie o którym mowa w §31 ust. 4.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania Opłat.
 4. Usługodawca może ograniczyć lub całkowicie pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Usług Serwisu, jeśli nie reguluje on terminowo Opłat.
§12 [Płatności]
 1. Regulowanie Opłat (płatności) odbywa się poprzez SMS lub poprzez system http://www.platnosci.pl/ i zgodnie z Regulaminem płatności świadczonych przez usługodawcę prowadzącego serwis znajdujący się pod tym adresem.
 2. Usługobiorca zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności za przebieg płatności i szkody wynikłe z płatności, z wyjątkiem będących następstwem winy umyślnej Usługodawcy (art. 473 §2 Kodeksu Cywilnego).

ROZDZIAŁ IV. UPRAWNIENIA NADZORCZE USŁUGODAWCY

§13 [Ograniczenie korzystania z Usług. Usunięcie ogłoszenia]
 1. Usługodawca może usunąć jedno, kilka lub wszystkie Ogłoszenia Usługobiorcy lub ograniczyć lub pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Usług serwisu, w razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
  1. Usługobiorca nie reguluje terminowo opłat, o których mowa w §10;
  2. Usługobiorca zamieścił Ogłoszenie naruszające Zasady Ogłaszania;
  3. Usługobiorca zamieścił Ogłoszenie naruszające Zasady Ogłaszania;
  4. Usługobiorca narusza inne postanowienia Regulaminu;
  5. Usługobiorca swoimi działaniami negatywnie wpływa na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzi Usługodawcy;
  6. Dane Usługobiorcy, o których mowa w §8 wymagają dodatkowej weryfikacji;
  7. otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodne wiadomości o bezprawnym charakterze ogłoszeń lub innych danych zamieszczonych przez Usługobiorcę;
  8. Usługobiorca korzysta z danych osobywch innych usługobiorców dostępnych w Serwisie w celach innych niż określone w art. 18 §2, w szczególności wysyła im niezamówione informacje handlowe (spam);
  9. Usługobiorca próbuje, lub próbował uzyskać nieuprawniony dostęp do serwisu;
  10. Usługobiorca korzysta z jakiegokolwiek robota, czy innego oprogramowania, poza standardowym, w celu zamieszczania ogłoszeń;
  11. Usługobiorca korzysta z jakiegokolwiek robota, czy innego oprogramowania, poza standardowym (przeglądarka, czytnik RSS), w uzyskania dostępu do serwisu.
 2. Usunięcie Ogłoszenia Usługobiorcy nie oznacza automatycznie usunięcia innych Ogłoszeń tego Usługobiorcy.
 3. Pozbawienie prawa do korzystania z Serwisu może polegać na następujących czynnościach wobec usługobiorcy, na czas określony lub nieokreślony:
  1. zablokowaniu możliwości dodawania nowych ogłoszeń;
  2. zablokowania możliwości korzystania z Usług Serwisu;
  3. usunięciu wszystkich ogłoszeń.
 4. Usługobiorca, który został pozbawiony prawa korzystania z Serwisu, nie może obchodzić powziętych zabezpieczeń mających na celu uniemożliwienie mu dodawania ogłoszeń czy korzystania z Serwisu, o których mowa w ust. 2.
 5. Niezależnie od usunięcia Ogłoszenia lub ograniczenia lub pozbawienia prawa do korzystania, Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania będące podstawę do usunięcia Ogłoszenia lub ograniczenia lub pozbawienia praw do korzystania z usług Serwisu, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy.
 6. Informacje o zajściu okoliczności, o których mowa w ust. 1, Usługodawca może uzyskać w szczególności:
  1. z inicjatywy własnej;
  2. w drodze urzędowego zawiadomienia;
  3. w drodze wiarygodnej wiadomości od Usługobiorcy lub Usługobiorców.
§14 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę, powstałą w wyniku usunięcia Ogłoszenia, ograniczenia lub pozbawienia korzystania z Usług, chyba że czynności te podjął w oparciu o przesłankę nie wymienioną w art. 13 ust. 1.

§15 [Modyfikacja treści Ogłoszeń, filtrowanie lub skanowanie maili]
 1. Usługodawca nie ingeruje w treść Ogłoszeń.
 2. Usługodawca ma jednak prawo do:
  1. zmiany kategorii Ogłoszenia, które zostało umieszczone w niewłaściwej kategorii;
  2. zmiany tagów Ogłoszenia, które zostało opatrzone niewłaściwymi tagami, usunięcia tagów, połączenia czy rozdzielenia;
  3. zmiany nazw lokalizacji Ogłoszeń w miarę udoskonalania systemu;
  4. dodania etykiety, w szczególności takich jak na przykład: Pośrednik, Agencja Pracy, Komis jeśli opcja nie została wybrana podczas dodwania Ogłoszenia, na podstawie zgłoszeń Usługobiorców;
  5. oznaczania Ogłoszenia jako "prawdopodobnie nieaktualne", na podstawie zgłoszeń Usługobiorców.
 3. O zmianie, o której mowa w ust. 2 Usługodawca nie ma obowiązku informować Usługobiorcy.
 4. Usługodawca ma prawo automatycznie skanować lub ręcznie filtrować wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem Serwisu w celu wykrycia złośliwej działalności lub treści bezprawnych.
 5. Usługodawca może wprowadzić również skanowanie lub filtrowanie odpowiedzi na Ogłoszenia, celem zapobieżenia spamowania za pomocą zewnętrznego systemu SBLAM (http://sblam.com/licencja.html).
 6. Za skutki zdarzeń, o których mowa w powyższych ustępach, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

ROZDZIAŁIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

§16 [Ochrona danych osobowych]
 1. Usługobiorca, korzystający z Usług Serwisu wyraża zgodę na:
  1. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług;
  2. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach statystycznych oraz marketingowych;
  3. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Usługobiorców.
§17 [Prawo dalszego wykorzystania Ogłoszeń]

Usługobiorca wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne, udostępnienie Ogłoszenia, jak również materiałów wchodzących w jego skład (w tym zdjęć) zarówno na Serwisie, jak i w innych serwisach internetowych, oraz w mediach o charakterze tradycyjnym (telewizja, radio) oraz wykorzystania ich w celu promocji Serwisu, zarówno przez Usługodawcę, jak i upoważnione przez niego osoby trzecie.

§18 [Wykorzystywanie danych osobowych Usługobiorców]
 1. Usługobiorca może korzystać z danych osobowych innych usługobiorców dostępnych w Serwisie jedynie do kontaktu z tymi usługobiorcami w sprawie określonego ogłoszenia. Zabronione jest wysyłanie spamu lub zbierania danych osobowych usługobiorców w innych celach.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na to, iż dane dodawane do kategorii "Usługi" będą gromadzone permanentnie i wykorzystane w celu stworzenia Katalogu Usług w ramach istniejącego, utworzonego w przyszłości lub innego serwisu.

ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

PODROZDZIAŁ I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC OSÓB TRZECICH

§19 [Przepis ogólny]

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

PODRZDZIAŁ II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGOBIORCY WOBEC USŁUGODAWCY

§20 [Odpowiedzialność Usługobiorcy za bezprawne Ogłoszenie].
 1. Usługobiorca, który zamieścił Ogłoszenie sprzeczne z Zasadami Ogłaszania obowiązany jest do naprawienia szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia Ogłoszenia, w pełnej wysokości.
 2. Jeśli całość lub część szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia Ogłoszenia sprzecznego z Zasadami Ogłaszania, pokrył Usługodawca, może on dochodzić od Usługobiorcy, które to Ogłoszenie zamieścił, regresu, w pełnej wysokości. Ponadto Usługobiorca obowiązany jest do naprawienia wszelkich innych szkód, które Usługodawca poniósł wskutek zamieszczenia takiego Ogłoszenia, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (utrata renomy, dobrego imienia).
§21 [Ochrona Usługodawcy w razie dochodzenia roszczeń]
 1. W przypadku wystąpienia przeciwko Usługodawcy przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej prawa przez zamieszczenie Ogłoszenia, Usługobiorca, które je zamieścił, zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
 2. Podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.
§22 [Suma pieniężna]
 1. W przypadku gdy Usługobiorca zamieści Ogłoszenie sprzeczne z Zasadami Ogłoszenia, Usługodawca może żądać od niego zapłaty sumy pieniężnej w wysokości 100 GBP (sto funtów brytyjskich) za każde Ogłoszenie, chociażby Usługodawca nie poniósł żadnej szkody.
 2. Zapłata sumy pieniężnej na podstawie ust. 1 nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość sumy pieniężnej, jeżeli wysokość szkody poniesionej wskutek zamieszczenia takiego Ogłoszenia sprzecznego z Zasadami Ogłaszania, przewyższa wysokość zapłaconej lub należnej sumy pieniężnej.

PODROZDZIAŁ III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCY

§23 [Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy - okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności]
 1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
  1. niedostosowania się Usługobiorcy do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje (§4);
  2. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
  3. siły wyższej;
  4. awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy;
  5. niezamierzonych błędów, czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Serwisu;
  6. błędów, czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów, protokołów internetowych, jak i w oprogramowaniu serwisu;
  7. niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę; zastosowania się do treści zamieszczonych na Serwisie;
  8. przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Sewera oraz oprogramowania Serwisu;
  9. usunięcia Ogłoszenia, ograniczenia lub pozbawienia korzystania z Usług, na zasadach określonych w §14;
  10. w przypadku, o którym mowa w §15 ust. 5;
  11. złośliwej, lub naruszającej prawo działalności innych Użytkowników Internetu, czy Serwisu;
  12. naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę, w szczególności Zasadami Ogłaszania.
 2. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Usługobiorca, który się nim posługuje w komunikacji z Usługodawcą, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Usługobiorca jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią wiadomości.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia przez Formularz, o wszelkich zauważonych problemach w Serwisie dotyczących bezpieczeństwa przechowywanych danych, i usterkach mogących powodować jakiekolwiek szkody dla niego samego lub innych Usługobiorców.
§24 [Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy - Ograniczenie kwotowe odpowiedzialności]

O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy ograniczona jest do wysokości wyższej z kwot:

 1. Łącznych opłat zapłaconych przez Usługobiorcę w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zdarzenie wywołujące powstanie odpowiedzialności;
 2. 100 (sto) funtów brytyjskich (GBP).
§25 [Stosunki między Usługobiorcami]
 1. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach i transakcjach między Usługobiorcami.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Usługobiorcami, które to stosunki wynikły z nawiązania lub próby nawiązania kontaktu w ramach Serwisu.
 3. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców za szkody wynikłe z:
  1. nawiązania kontaktu lub zawarcia umowy, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości z osobą, która podała swoje dane kontaktowe w ramach Serwisu;
  2. zastosowania się do treści zamieszczonych na Serwisie (w szczególności w dziale "Wydarzenia");
  3. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Usługobiorców umów zawartych w wyniku zamieszczania Ogłoszeń;
  4. niezawarcie przez Usługobiorców umów;
  5. sprzeczność Ogłoszeń z rzeczywistym stanem rzeczy;
  6. jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów i usług oferowanych w ramach Serwisu;
  7. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługobiorców;
  8. zdolność Usługobiorców do realizowania Ogłoszeń;
  9. wypłacalność Usługobiorców składających oferty zakupu lub najmu lub inne podobne.
 4. Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Usługobiorcami. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutki transakcji rozwiązują między sobą sami Usługobiorcy. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

ROZDZIAŁ VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§26 [Tryb postępowania reklamacyjnego]
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać drogą elektroniczną za pomocą Formularza.
 2. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1, Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres poczty elektronicznej składającego reklamację. zawierającą propozycję załatwienia reklamacji.
 3. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 2 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
 4. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi Usługobiorca wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
  1. z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2; lub
  2. jeśli Usługobiorca nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji - po upływie terminu wskazanego w ust. 4.

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27 [Przeniesienie praw i obowiązków - cesja]
 1. Usługobiorca nie może przenieść praw wynikających z korzystania z Usług, zarówno w części jak i w całości bez zgody Usługodawcy, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy prawa wynikające z korzystania z Usług wchodzą w skład przedsiębiorstwa Usługobiorcy i są przenoszone na inną osobę jako składnik tego przedsiębiorstwa w ramach zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (art. 552 Kodeksu cywilnego). W takim wypadku nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części zobowiązany jest skontaktować się niezwłocznie z Usługodawcą, w szczególności w celu ustalenia zasada zmiany danych kontaktowych.
 3. Do przeniesienia obowiązków wynikających z korzystania z Usług konieczna jest zawsze pisemna zgoda Usługodawcy (art. 522 Kodeksu cywilnego).
§28 [Właściwe przepisy]
 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę podlega prawu, na którego terytorium Usługodawca ma siedzibę, tj. prawu polskiemu.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się także do wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204);
  2. Ustawy z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 r. Nr 22, poz. 271);
  3. Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93);
  4. Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631);
  5. Ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402).
 4. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Usługobiorca jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384 - 3854 Kodeksu cywilnego.
§29 [Właściwy sąd]
 1. Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże usług, również po zakończeniu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże Umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1, przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
§30 [Wyłączenie prawa odstąpienia)

Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy (zamieszczenia Ogłoszenia lub dokonania płatności), zatem nie przysługuje Usługobiorcy prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).

§31 [Obowiązywanie i zmiana Regulaminu]
 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.04.2010
 2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Są to:
  1. Załącznik 1 - Polityka Prywatności;
  2. Załącznik 2 - Zasady Zamieszczania Ogłoszeń;
  3. Załącznik 3 - Procedura Zgłaszania Naruszeń.
 3. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.
 4. W przypadku Usługobiorców, którzy zamieścili Ogłoszenia, które nie wygasły w momencie zmiany Regulaminu (tj. takie, co do których okres, na który zostały opublikowane, nie zakończył się w momencie zmiany Regulaminu), Usługodawca powiadamia ich w formie elektronicznej o zmianie Regulaminu. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia doręczenia powiadomienia Usługobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu, uważa się, że zmiany zostały przez Usługobiorcę przyjęte. Wypowiedzenie następuje przez zawiadomienie Usługodawcy na podany w powiadomieniu adres poczty elektronicznej.
Strona głównaUlubioneUsługi BiznesSpołecznośćPracaAuto-MotoTowarzystwoWynajem - Dom MieszkaniePokojeKupię Sprzedam Prawnicy w UK
small logo
© 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.